ДОСВІДЧЕНІ ВЧИТЕЛІ РАДЯТЬ...

 

            «Один із секретів пе­дагогічної творчості полягає в тому,

 щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи.

 Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках,

у своїх взаєминах з вихованцями,  той уже досяг половини успіху».

Василь Сухомлинський

 

 

Як подолати страх перед уроком (Тези для аутотренінгу)

 1. Я ґрунтовно підготувався до заняття.
 2. Я спокійний.
 3. Настрій у мене гарний, бадьорий.
 4. Я продумав усі компоненти уроку.
 5. Я добре знаю всіх учнів, вони дисципліновані, уважні, з повагою ставляться до мене.
 6. Я підібрав цікавий матеріал і зможу захопити школярів.
 7. Мені легко з учнями.
 8. Я цілком володію собою.

 

 1. Завчасно з'ясуйте, у якому кабінеті відповідно до розкладу ви маєте проводити заняття, особливо коли це пов'язано із замінами уроків.
 2. У кожному класі доберіть собі помічників, які під вашим керів­ництвом готували б до уроків необхідне навчальне приладдя (своєчасно заносили демонстраційні матеріали, прилади тощо).
 3. Під час перерви відберіть усі матеріали, потрібні вам для конк­ретного уроку, компактно складіть їх.
 4. Оглянувши себе перед дзеркалом, після першого дзвоника на урок виходьте з учительської і прямуйте до класу.
 5. Почекайте другого дзвоника, дайте змогу всім учням зайти до класної кімнати.
 6. Журнал, зошит, підручник тримайте в лівій руці, а правою від­чиняйте двері. Ви маєте з'явитися в отворі дверей на повний зріст. Не обертаючись, правою рукою за своєю спиною зачиняйте двері.
 7. На вашому обличчі має бути вираз задоволення і ледь помітна посмішка: ви раді зустрічі з вихованцями.
 8. Упевненим кроком ідіть до робочого стола, дві-три секунди уважно оглядайте клас, щоб охопити поглядом усіх учнів і психоло­гічно налаштувати їх на навчальну діяльність.
 9. Зайшовши до класу, не забудьте привітатися.

 

Для засвоєння навчального матеріалу необхідно:

 1. Викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація навчання).
 2. Активізувати певні знання та вміння.
 3. Організувати сприйняття, осмислення й запам'ятовування на­вчальної інформації.
 4. Застосувати здобуту інформацію у стандартних чи дещо зміне­них умовах.
 5. Створити умови для використання сформованих знань і вмінь у життєвій практиці, у творчих умовах.
 6. Узагальнити й систематизувати знання, основні способи їх за­стосування.
 7. Здійснити контроль за засвоєнням учнями навчального матеріалу, а потім — його корекцію.

 

 1. Вчитайтеся у розділ програми, який потрібно вивчити на уроці, а в деяких випадках — і в пояснювальну записку до програми.
 2. Сформуйте задум уроку, дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті його проведення, сформулюйте мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).
 3. Уявіть колектив класу, уявно намалюйте конкретних учнів. Уявіть психологію цих учнів; використовуючи мистецтво педагогічного пере­втілення, намагайтеся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 4. Виберіть з усього арсеналу методичних прийомів найоптималь- ніші для цього матеріалу і цих учнів.
 5. Зіставте обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюйте свої дії на даному уроці.
 6. Продумайте структуру уроку і зафіксуйте все в плані-конспекті.
 7. Підготуйте наочні й навчальні посібники, не забудьте підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.
 8. Повторіть подумки або вголос вузлові елементи плану, продумайте непередбачені обставини, знайдіть і зафіксуйте запасні варіанти.
 9. Спитайте себе: «Чи готовий я до уроку?»
 10. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає не­потрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.
 11. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку
 12. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Застосовуйте систему взаємо­перевірки.
 13. Поясніть учням мету, завдання уроку.
 14. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити про­блеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
 15. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправ­лять однокласники. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці — пропонуйте їм більше писати, виконувати завдань.
 16. На уроці кожен учень має бути в полі зору, до кожного шукайте індивідуальний підхід.
 17. Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте часу, намагайтеся використовувати за­соби навчання ефективно.
 18. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів. Вишристовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивальнош навчання.
 19. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бе­режливість, зібраність.
 20. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзво­ника. Не затримуйте учнів після дзвониш. У перших-сьомих класах обов'язшво проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.
 21. Памятайте, кожен новий урок має бути не схожий на попередній.

 

 1. Вивчайте можливості кожного майбутнього вихованця.         Пам 'ятсште: без знання стану здоровая дітей неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хво­роб» набутих у попередні роки.
 2. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взає­мини з ними.

Пам 'ятайте: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайтеся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчайте індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівайте методикою педагогічної спів­праці. Карайте учня лише тоді, шли без цього не мсшна обійтися.

 1. Частіше посміхайтеся.

Пам 'ятайте: ваша посмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними вам приємна, усмішка створює в лкщей загальний позитивний настрій.

 1. Плануючи свої перші уроки, подумайте, як учні повинні пово­дитися на уроці; які звички культурної поведінки для цього слід спе­ціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити.

Пам 'ятайте: якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички

шкідливі. З перших уроків виробляйте у вихованців певний стереотип поведінки, формуйте позитивні навички.

Поміркуйте над тим, які види робіт будуть використані і виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно; яка спеціальна підготовка для цього погрібна.

Пам'ятайте: більшість різних порушень на уроці відбувається через недостатню завантаженість учнів корисною» цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, викорис­товуючи ті чи ті завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяль­ності.

 1. Важливе завдання вчителя — передбачити ситуації, які виника­тимуть на уроці.

Пам'ятайте: помилці легше запобігти, ніж виправити її.

 1. Намагайтеся вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на вашу думку, вони помиляються чи у вас обмаль часу.

Пам'ятайте: кожен вихованець має знати, що ви його вислу­хаєте.

Пам'ятайте: основне призначення оцінки — правильно визна­чити результати навчання учнів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.

 1. Без вимоги педагога неможлива організація навчальної та су­спільно корисної діяльності учнів. Здебільшого протягом заняття вчи­тель ставить перед своїми вихованцями близью 100 вимог.
 2. Наполешиво оволодівайте навичками самоаналізу уроку.

 

 1. Риси обличчя, фігура, зріст людини існують незалежно від ба­жання, тому сприймайте себе таким, яким ви є.
 2. Зверніть увагу на свій голос. Грубі, пискляві репліки, різкі, над­ривні ноти в розмові дратують оточення, свідчать про відсутність на­вичок культурного поводження.
 3. Краса людини передбачає скромність, тактовність, увічливість, по­вагу, відкритість. Навпаки, невміння стримувати негативні емоції, цинізм, нахабність, гордовитість не поєднуються з поняттям «приємна людина».
 4. Посміхайтеся. Похмурий настрій або погане поводження псують не тільки ваше обличчя, а й настрій оточення.
 5. Одягайтеся зі смаком. Кажуть, що «гарний смак перемагає й моду». Головний принцип — виробити індивідуальний стиль в одязі, прикрасах, зачісці. Важливо — чистота й охайність в одязі.
 6. Зачіска — це своєрідна візитна картка кожної людини, тому що вона підкреслює особливості її характеру й способу життя.
 7. Стежте за мімікою й жестами. Психологи встановили, що у взає­модії людей 60—80 % інформації передається за рахунок рухів, міміки, жестів і лише 20—40 % — за рахунок слів, інтонації й голосу.

 

 

Попрацюйте над своїм позитивним іміджем — і він буде пра­цювати на вас!

Успіхів Вам!

 

 

За матеріалами методичного видання "Поради молодим вчителям" за редакцією Єзик Н.І. - Ізюм, 2001